TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Analysis of Agricultural Extension Services Provided by Adana Directorates of Agriculture in Low Seyhan Plain

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/1EOXZOzB-292013-45.pdf


Title : Turkish Aşağı Seyhan Ovası’na Adana Tarım İl Müdürlüğü Yayım Elemanlarınca Götürülen Yayım Hizmetlerinin Analizi
English Analysis of Agricultural Extension Services Provided by Adana Directorates of Agriculture in Low Seyhan Plain
German Analyse der landwirtschaftliche Beratung Leistungen von Adana Direktionen der Landwirtschaft in Low Seyhan Plain


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu çalışmada, Aşağı Seyhan Ovası’na Adana Tarım İl Müdürlüğü yayım elemanlarınca götürülen yayım hizmetleri analiz edilmektedir. Bu doğrultuda Aşağı Seyhan Ovası’ndaki üreticilerin tarım ve tarımsal üretim konusunda ne tür bilgilere ihtiyaçları olduğu, bu bilgileri hangi kaynaklardan sağladıkları, Adana Tarım İl Müdürlüğü yayım elemanlarının Aşağı Seyhan Ovası’na götürdükleri yayım hizmetlerini nasıl değerlendirdikleri ortaya koyulmaktadır. Diğer taraftan Adana Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi’nde görev yapan yayım elemanlarının mesleki yeterlilikleri, ihtiyaçları, örgütsel sorunları, Aşağı Seyhan Ovası’na götürdükleri yayım hizmetlerinin sıklığı, kalitesi, yayım çalışmalarında kullanılan yöntemlerle ilgili bilgiler ortaya koyulmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre üreticilerin bitkisel üretimle ilgili en önemli bilgi kaynakları sırasıyla tohum ve ilaç firmaları, komşu üreticiler ve özel ziraat mühendisleri olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin hayvansal üretim konusundaki bilgi kaynakları incelendiğinde üreticilerin en önemli bilgi kaynaklarının önem sırasına göre komşu üreticiler, özel veterinerler, tohum ve ilaç firmaları olduğu belirlenmiştir.Araştırma kapsamındaki üreticilerin son beş yıl içerisinde yalnızca %19’luk bir bölümünün bitkisel üretim konusunda, %8’lik bir bölümünün ise hayvancılık konusunda Adana Tarım İl Müdürlüğü yayım elemanlarından bilgi aldıkları belirlenmiştir. Öte yandan Adana Tarım İl Müdürlüğü yayım elemanları, kendilerini mesleki açıdan yeterli görmekle birlikte bürokrasinin yoğunluğu, kaynak yetersizliği ve genel olarak üreticilerin finansal ve pazarlama sorunları nedeniyle etkin yayım hizmeti veremediklerini belirtmişlerdir.
English In this study, the extension services provided by Adana Directorates of Agriculture in Low Seyhan Plain, are analyzed. In this regard, the information needs of farmers in Low Seyhan Plain, their evaluation of the extension services provided by Adana Directorates of Agriculture are identified. Besides the professional efficiency, needs, organizational problems of extension officers, the frequency, quality of the extension services, and the methods used in extension services are identified. Research results suggest that the most important information sources of farmers about plant production in Low Seyhan Plain are seed and chemical companies, neighbour farmers, private agriculture professionals. Research results also suggest that the most important information sources of farmers about animal pruduction are neighbour farmers, private veterinaries, and seed and chemical companies. Results also suggest that only 19% of farmers received information about plant production and only 8% of the farmers received information about animal production from the Adana Directorates of Agriculture extension officers during the last five years. On the other hand, research results suggest that Adana Directorates of Agriculture extension officers believe that they are efficiency in professional terms, but because of the bureaucratic problems, resource scarcity, and the financial and marketing problems of the farmers the extension services are not efficient enough.
German In dieser Studie werden die Erweiterung Leistungen von Adana Direktionen für Landwirtschaft in Low Seyhan Plain, analysiert. In diesem Zusammenhang sind die Informationsbedürfnisse der Bauern in Low Seyhan Plain, ihre Bewertung der Erweiterung erbrachten Adana Direktionen des Landwirtschaftsministeriums gekennzeichnet. Neben der professionellen Effizienz, Bedürfnisse, organisatorische Probleme der Erweiterung Offiziere, die Häufigkeit Qualität der Beratungsstellen, sowie die Methoden, die in Beratungsstellen eingesetzt werden identifiziert. Forschungsergebnissen zufolge die wichtigsten Informationsquellen der Landwirte über Pflanzenproduktion in Low Seyhan Plain Saatgut und chemische Unternehmen, Nachbar Landwirte, private Landwirtschaft-Profis. Forschungsergebnissen zufolge auch die wichtigsten Informationsquellen der Landwirte über tierische Produktion, private Tierärzte und Nachbar-Bauern und Chemieunternehmen. Ergebnisse suggerieren, dass nur 19 % der Landwirte empfangenen Informationen zur Pflanzenproduktion und nur 8 % der Landwirte Informationen über tierische Erzeugung von Adana Direktionen für Landwirtschaft-Erweiterung-Offiziere in den letzten fünf Jahren erhalten. Forschungsergebnissen zufolge auf der anderen Seite Adana Direktionen für Landwirtschaft Erweiterung Offiziere glauben, dass sie Effizienz in professioneller Hinsicht, aber aufgrund der bürokratischen Probleme, Ressourcenknappheit und die Finanz- und Probleme der Bauern die Beratungsstellen nicht effizient genug sind


Keywords : Turkish Tarımsal Yayım
English Agricultural Extension
German Landwirtschaftliche Beratung
Turkish Yayım Hizmetlerinin Analizi
English Analysis of Extension Services
German Analyse der Beratungsstellen
Turkish Aşağı Seyhan Ovas
English Lower Seyhan Plain
German Unter Seyhan Plain
Turkish Tarımsal Yayım Elemanı
English Agricultural Extension Officer
German landwirtschaftliche Extension Officer


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2005


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2011-11-01
name : Eda Alagöz
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 01330 Adana, Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1456


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-02
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1621601 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/1EOXZOzB-292013-45.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/5659.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Koleksiyonu, 01330 Adana
English Çukurova University Library, Thesis Collection, 01330 Adana, Turkey


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Extension and Advisory Work (Non U.S.)


Description :


Keywords : Turkish tarımsal yayım
English agricultural extension