TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Agricultural Protectionism, Its Measurement and Turkey

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/ZeNTNUgb-292013-42.pdf


Title : Turkish Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye
English Agricultural Protectionism, Its Measurement and Turkey
German Agrarprotektionismus, Messung und Türkei


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu çalışmada tarımsal korumacılığın kavramsal çerçevesi, ölçüm sorunu ve başlıca ülkelerde destek bileşimlerine bağlı olarak tarımsal korumacılığın zaman içerisindeki değişimi incelenmiştir. Tarımsal korumacılığın ölçümü bölümünde, dünyada bu amaçla en fazla kullanılan yöntem olan OECD yaklaşımı esas alınmış ve yönteme ilişkin eleştiriler tartışılmıştır. Başlıca ülkelerin korumacılık düzeyinin belirlenmesi için dünya tarım ürünleri piyasalarında etkili olan ve/veya korumacılık açısından önem arz eden 11 ülke belirlenmiştir. Ülkeler Nominal Yardım Katsayılarına göre düşük, orta ve yüksek düzeyde koruma sağlayan ülkeler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Ayrıca ülkelerin farklı uygulamaları ve özgün koşulları dikkate alınarak kendi içerisinde de incelenmişlerdir. Ülkelerin korumacılık düzeylerinin değişiminde başlıca göstergeler olarak Yüzde Üretici Destek Tahmini, Nominal Yardım Katsayısı ve Nominal Koruma Katsayısı değerleri kullanılmıştır. Nominal Yardım Katsayıları düşük düzey koruma sağlayan ülkeler grubunda 1,04 ile 1,11 (Avustralya, Brezilya, Çin), orta düzeyde 1,16 ile 1,43 (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada, Rusya, Türkiye) ve yüksek düzeyde 2,12 ile 2,76 (Güney Kore, İsviçre, Japonya) arasında değişmiştir. Üretimden bağımsız desteklerin destek bileşimleri içerisindeki oranı genel olarak artsa da, fiyat çarpıklıklarına yol açarak ticareti bozan pazar fiyatı desteğinin oranı hala yüksektir. Ayrıca neredeyse bütün ülkelerin politikalarında çevre konusunun öneminin arttığı görülmüştür. Nominal Koruma Katsayısına göre ülkelerin temel gıda hammaddesi durumunda olan ürünleri daha fazla koruduğu söylenebilir. Bu durumda, ülkelerin en azından bu ürünlerde kendine yeterli olma ve dünya piyasalarına olan bağımlılığı azaltma kaygıları etkili olmaktadır. Bu yüzden tarımın serbest ticaret görüşmelerinde en sorunlu alan olma özelliğini daha uzun yıllar koruyacağı söylenebilir.
English This study reviews conceptual framework of agricultural protectionism, relevant measurement issues, and changes in agricultural protectionism with time in selected countries based on the composition of supports. When measuring the levels of agricultural protection, OECD method, the most widespread one, was employed, and related criticisms were discussed. In order to determine levels of protection, 11 countries, which are thought to have a significant role in the world agricultural markets and/or in terms of protectionism, were selected. These countries were grouped as low, medium and high protection countries, based on their Nominal Assistance Coefficients. Further, differing applications and specific conditions of those countries were discussed. Producer Support Estimate Percentages, Nominal Assistance Coefficient and Nominal Protection Coefficient were used to analyze changes in the protection level of the countries. Nominal Assistance Coefficients are found to be as follows: 1,04-1,11 in low protection countries (Australia, Brazil, China), 1,16-1,43 in medium protection countries (United States of America, European Union, Canada, Russia, Turkey) and 2,12-2,76 in high protection countries (South Korea, Switzerland, Japan). Although share of decoupled payments in support compositions increases, share of market price supports causing price distortions is still high. Furthermore, it was also observed that importance of environmental issues is increasing in almost all countries. Based on nominal protection coefficient, it can be said that countries are protecting staple crops more. In this case, concerns of the countries on being self sufficient at least for these crops and decreasing their dependency on world markets are affecting the decisions of those countries. Hence, it can be concluded that agriculture will remain as the most controversial issue in free trade negotiations.
German Diese Studie Bewertungen konzeptuellen Rahmen der Agrarprotektionismus, relevante Messung Probleme und Änderungen in Agrarprotektionismus mit der Zeit in ausgewählten Ländern basiert auf der Zusammensetzung der unterstützt. Bei der Messung der landwirtschaftlichen Schutzniveau OECD-Methode, die am weitesten verbreitete ein, Beschäftigte, und ähnliche Kritik wurden diskutiert. Um das Niveau des Schutzes zu bestimmen, wurden elf Länder, die gedacht werden, eine wichtige Rolle auf den Weltmärkten landwirtschaftliche und/oder in Bezug auf Protektionismus zu haben, ausgewählt. Diese Länder wurden als niedrigem, mittlerem und hohem Schutz Länder, auf der Grundlage ihrer nominalen Hilfe-Koeffizienten eingeordnet. Weitere, unterschiedliche Anwendungen und besonderen Bedingungen dieser Länder wurden diskutiert. Hersteller Support Schätzung Prozentangaben, nominale Hilfe-Koeffizient und nominale Schutz-Koeffizient wurden verwendet, um Änderungen in die Ebene für den Schutz der Länder zu analysieren. Nominale Hilfe-Koeffizienten sind wie folgt gefunden: 1,04-1,11 in niedrigen Schutz Ländern (Australien, Brasilien, China), 1,16-1,43 in mittlerer Schutz Ländern (Vereinigte Staaten von Amerika, Europäische Union, Kanada, Russland, Türkei) und 2,12-2,76 in hoher Schutzart Ländern (Südkorea, Schweiz, Japan). Obwohl Anteil entkoppelte Zahlungen in Unterstützung Kompositionen erhöht wird, ist der Anteil der Marktpreis unterstützt Preisverzerrungen verursacht nach wie vor hoch. Darüber hinaus wurde auch beobachtet, dass die Bedeutung von Umweltfragen in fast allen Ländern zunehmen. Auf der Grundlage der nominalen Schutz-Koeffizient kann sagen, dass Länder Nutzpflanzen mehr geschützt werden. In diesem Fall beeinflussen Bedenken der Länder selbst versorgen zumindest vorläufig noch für diese Kulturen und verringern ihre Abhängigkeit von den Weltmärkten die Entscheidungen der Länder. Daher kann geschlussfolgert werden, dass der umstrittenste Aspekt bei Freihandelsverhandlungen Landwirtschaft bleiben wird.


Keywords : Turkish Tarımsal Korumacılık
English Agricultural Protectionism
German Agrarprotektionismus
Turkish Nominal Yardım Katsayısı
English Nominal Assistance Coefficient
German nominale Hilfe-Koeffizient
Turkish Nominal Koruma Katsayısı
English Nominal Protection Coefficient
German Nominal Schutz-Koeffizient
Turkish Üretici Destek Tahmini
English Producer Support Estimate
German Hersteller unterstützen Schätzung
Turkish Türkiye
English Turkey
German Türkei


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2011


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2011-01-01
name : Alper Demirdöğen
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 01330 Adana, Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1459


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-02
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1089395 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/ZeNTNUgb-292013-42.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Koleksiyonu, 01330 Adana
English Çukurova University Library, Thesis Collection, 01330 Adana, Turkey


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Agricultural Economics


Description :


Keywords : Turkish tarım ekonomisi
English agricultural economy