TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Harvesting and Threshing Mechanization Of Rice In The Region Of GAP, Karacadağ

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/3nmYAqo4-492013-57.pdf


Title : Turkish GAP Bölgesi Karacadağ Yöresinde Çeltik Tarımının Hasat-Harman Mekanizasyonu
English Harvesting and Threshing Mechanization Of Rice In The Region Of GAP, Karacadağ
German Ernten und Dreschen Mechanisierung der Reis In der GAP Region, Karacadağ


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu çalışma, 2010 yılında Diyarbakır ili, Karacadağ Bölgesi’nde bulunan Çınar İlçesine bağlı Höyükdibi (Melkiş) köyünde bir çiftçiye ait çeltik üretim alanlarında bölünmüş bölünen parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Biçerdöver hem doğrudan hem de durağan olarak çalıştırılırmış ve çalışma parametrelerine bağlı olarak ürün kayıpları belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı Karacadağ yöresinde biçerdöverle yapılan çeltik hasat-harmanında kullanılan tahıl biçerdöverin neden olduğu dane kayıpları, nedenleri ve azaltma yollarını ortaya koymaktır. Doğrudan tarlada çalışan biçerdöver denemeleri çiftçi tarlasında üç farklı dönemde ve %22.10, 24.81 ve 28.81 ürün nem içeriğinde, üç farklı ilerleme hızında (1.6 km/h, 3.2 km/h ve 4.8 km/h), dört farklı batör devrinde (600, 700, 800 ve 900 d/d) yürütülmüştür. Durağan olarak çalışan biçerdöver denemeleri üç farklı nem (%19.12, %21.45 ve % 21.81) ve dört (600, 700, 800 ve 900 d/d) farklı batör devrinde yürütülmüştür.Doğrudan tarlada hasat yapan biçerdöverde elde edilen sonuçlara göre ürün nem içeriği ve batör dönü hızının artması toplam hasat kayıplarını azaltırken, ilerleme hızının artışı ise toplam hasat kayıplarını artırmıştır. Buna karşın toplam hasat kayıpları üzerine biçerdöver ilerleme hızının etkisi diğer bir deyişle besleme miktarının etkisi ise artırıcı yönde olmuştur. Devir sayısının artışına bağlı olarak toplam hasat kayıplarında önemli oranda düşüş meydana gelmiştir. Toplam hasat kayıpları için tüm deneme kombinasyonları etkisi ayrı ayrı değerlendirildiğinde en düşük hasat kaybı değeri %28.85 nem, 4.8 m/s ilerleme hızında ve 900 d/d’lık batör dönü hızında %4.00 olarak, en yüksek değer ise %24.81 ürün nem içeriğinde 3.2 km/h biçerdöver ilerleme hızında ve 600 d/d’lık batör devrinde %16.97 olarak gerçekleşmiştir.
English Combine tests were conducted in commercial rice fields that was carried out three replication according to the method of split divided experimental design, in Cınar town, near Karacadag region in Diyarbakır. This combine was used both directly and stationary. The objectives of this study was to determine grain loses, causes and reduced grain losses methods depend on selected independent parameters in filed conditions. In this study, moisture content, forward speed, drum speed were selected independent parameters. Three moisture level (%22.10, %24.81 and %28.81), three different combine forward speeds (1.6 km/h, 3.2 km/h and 4.8 km/h) and four levels of drum speed (600, 700, 800 and 900 d/d) were selected for selfpropelled combine harvester. Three moisture level (%19.12, %21.45 and %21.81) and four levels of drum speed (600, 700, 800 and 900 min-1) were selected for stationary combine harvester. The analysis of variance the main effects of moisture content, forward speeds and drum speed significantly affected grain losses. Test results indicated that total grain losses decreases with increase moisture content and drum speed. Also, forward speed has been increased the total grain losses. When the effect of all testing combination was evaluated together, the lowest total grain loses was found at 28.85 % moisture content, 4.8 km/h forward speed and 900 min-1 drum speed as 4.0 % while the highest total grain loses was found at 24.81% moisture content, 3.2 km/h forward speed and 600 min-1 drum speed as 16.97%
German Kombinieren-Tests wurden durchgeführt, in kommerziellen Reisfeldern, die drei Replikation nach der Methode von Split unterteilt experimentelles Design, in der Cınar Stadt, in der Nähe von Diyarbakır Karacadag Region durchgeführt wurde. Diese kombinieren diente sowohl direkt und stationäre. Ziel dieser Studie war festzustellen, Getreide verliert, Ursachen und reduziert Korn, Verluste Methoden auf die ausgewählten unabhängigen Parameter abgelegt Bedingungen verlassen. In dieser Studie Feuchtigkeitsgehalt, weiterleiten Geschwindigkeit, Trommel Geschwindigkeit wurden ausgewählte unabhängige Parameter. Drei Feuchtigkeitsniveau (22,10 bis 24.81 % 28.81 %), drei verschiedene kombinieren vorwärts-Geschwindigkeiten (1.6 km/h, 3.2 km/h und 4.8 km/h) und vier Ebenen der Trommel zu beschleunigen (600, 700, 800 und 900 d/d) für Selbstfahrlafetten Mähdrescher ausgewählt wurden. Drei Feuchtigkeitsniveau (19.12 % und % 21.45 % 21.81) und vier Ebenen der Trommel zu beschleunigen (600, 700, 800 und 900 min-1) für stationäre Mähdrescher ausgewählt wurden. Die Varianzanalyse die wichtigsten Auswirkungen der Feuchtigkeitsgehalt, vorwärts-Geschwindigkeiten und Trommel erheblich beschleunigen betroffen Korn Verluste. Testergebnisse zufolge insgesamt Korn Verluste nimmt mit Erhöhung der Feuchtigkeitsgehalt und drum-Geschwindigkeit. Außerdem wurde Vorwärtsgeschwindigkeit erhöht die gesamten Getreide-Verluste. Wenn die Wirkung von allen Tests Kombination zusammen ausgewertet wurde, verliert das niedrigste totale Korn war bei 28,85 % Feuchtigkeitsgehalt gefunden, drum 4.8 km/h Vorwärtsgeschwindigkeit und 900 min-1 Geschwindigkeit, wie 4,0 %, während das höchste totale Korn verliert bei 24.81 % Feuchtigkeitsgehalt gefunden wurde, 3.2 km/h zu übermitteln, Geschwindigkeit und 600 min-1 Trommel Geschwindigkeit 16,97 %


Keywords : Turkish Çeltik
English Rice
German Reis
Turkish Hasat- Harman
English Harvesting- Threshing
German Ernte-Dreschen
Turkish Biçerdöver
English Combine harvester
German Mähdrescher
Turkish Karacadağ
English Karacadağ
German Karacadağ
Turkish Güneydoğu Anadolu Projesi
English Southeastern Anatolian Project
German Südöstlichen Anatolian Projekt


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2012


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-07-19
name : Reşat Esgici
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, 01330 Adana, Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1487


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-04
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1532899 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/3nmYAqo4-492013-57.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/8725.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Koleksiyonu, 01330 Adana
English Çukurova University Library, Thesis Collection. 01330 Adana, Turkey


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Farm Organization and Management (Microeconomics)


Description :


Keywords : Turkish tarımsal mekanizasyon
English agricultural machinery
Turkish çeltik tarımı
English rice farming