TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Phenological, Morphological, Pomological and Molecular Characteristics of the Wild Almond Genotypes Collected from Different Ecotypes of Turkey

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/voVieAKd-1592013-25.pdf


Title : Turkish Türkiye'nin Farklı Ekolojilerindeki Yabanı Badem Genotiplerinde Fenolojik, Morfolojik Ve Pomolojik Özellikler İle Moleküler Yapıların Tanımlanması
English Phenological, Morphological, Pomological and Molecular Characteristics of the Wild Almond Genotypes Collected from Different Ecotypes of Turkey
German Phänologische, morphologische, Pomological und Molekulare Eigenschaften der wilden Mandel Genotypen zusammengestellt aus verschiedenen Ökotypen der Türkei


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu araştırmada Ülkemiz doğal florasında bulunan ve farklı özellikler gösteren yabani badem genotiplerinin fenolojik, pomolojik ve morfolojik özellikleri 3 yıl süreyle incelenmiştir. Moleküler tanımlamaları ise RAPD markırları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışılan yabani badem genotiplerinde bu güne kadar fazla bir araştırma bulunmadığından, bu çalışmada denemeye alınan genotiplerin özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin ışığı doğrultusunda bu badem tiplerinin bilimsel çalışmalarda ve pratikte nasıl değerlendirilebileceği araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Konya - Ereğli'de İvriz bölgesinden 7, Ayrancı Barajı bölgesinden 7; Nevşehir'den Açık Hava Müzesi içerisinden 11 ve Göreme - Kayseri yolu civarından 10; Niğde - Ulukışla bölgesinden 11; Gaziantep - Nizip yolunun 15. km'sinden 8, Küllü Yolu mevkiinden 2 ve İbrahim Rehri mevkiinden 5, Ranlıurfa - Birecik ilçesinin Yukarı İncirli Yolu mevkiinden 2 ve Cennet Bahçesi bölgesinden de 6 olmak üzere toplam 69 adet yabani badem tipi seçilmiştir. Bu tipleri moleküler analizlerde karşılaştırmak üzere kültür bademlerinden Nonpareil ve Cristomorto badem çeşitleri ile ülkemizden selekte edilen Hacı Alibey (48-5), Gülcan-1 (101-23) badem çeşitleri ve 101-13 badem tipi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Konya-Ereğli, Nevşehir-Göreme ve Niğde'de doğal olarak yetişen yabani badem bitkilerinin gerek morfolojik, gerekse moleküler özellikler açısından benzer olduğu saptanmıştır. Gaziantep ve Ranlıurfa - Birecik ilçesinde bulunan yabani bademler ise morfolojik ve moleküler analizler sonucunda 2 grupta toplanmıştır. Bu iki gruba ait olan bitkiler birbirlerinden farklı olduğu gibi, her iki gruba ait bitkilerin İç Anadolu Bölgesi'nden seçilen yabani badem tiplerinden de moleküler analizler sonucunda farklı olduğu belirlenmiştir. RAPD analizleri sonucu çizilen dendogramda, kültür bademleri (Prunus dulcis L.) İç Anadolu Bölgesi'nden seçilen yabani badem tipleri ile aynı grup içerisinde yer almıştır.
English In this study, phenological, pomological and morphological characteristics of wild almond genotypes in our country's natural flora were investigated for three years. Molecular identification of them were performed by RAPD markers. Since there is not much study on the determination of these wild almond genotypes, the characteristics and the evaluation of them. In future scientific studies and in practice were investigated in this study. As a result, total 69 almond genotypes were selected. These were; 7 types from İvriz area and 7 genotypes from Ayrancı dam area in Konya-Ereğli; 11 genotypes from Open Museum area in Nev¨ehir and 10 genotypes from Göreme-Kayseri road; 11 genotypes in Niğde-Ulukışla area; 2 genotypes from Yukarı İncirli area and 6 genotypes from Cennet Bahçesi area in Ranlıurfa-Birecik; 8 genotypes at 15 km distance of Gaziantep-Nizip road; 2 genotypes from Küllü road area and 5 genotypes from İbrahim Rehri area in Gaziantep- Nizip. Nonpareil and Cristomorto almond cultivars and Hacı Alibey (48-5), Gülcan-1 (101- 23) local selected almond cultivars and 101-13 almond genotype were used to compare these wild almond genotypes in molecular analysis. As a result, wild almond genotypes grown naturally in Konya-Ereğli, Nev¨ehir- Göreme and Niğde in Middle Anatolia region were found to be similar to each other both for the morphological and molecular characteristics. On the other hand, wild almonds in Gaziantep and Ranlıurfa-Birecik in South Anatolia region were divided into two groups considering the results of morphological and molecular analysis. The plants in these groups were different from each other as well as they were different from the wild almond genotypes selected in Middle Anatolia region. In dendogram of the results of RAPD analysis, cultured almond cultivars (Prunus dulcis L.) were placed in the same group with Middle Anatolia wild almonds
German In dieser Studie, Phänologischer wurden pomological und morphologische Merkmale der wilden Mandel Genotypen in der natürlichen Flora unseres Landes seit drei Jahren untersucht. Molekulare Identifizierung von ihnen wurden durch RAPD-Marker durchgeführt. Da es nicht viel Studie zur Bestimmung der diese wilden Mandel Genotypen, die Merkmale und die Bewertung von ihnen gibt. In zukünftigen wissenschaftlichen Studien und in der Praxis wurden in dieser Studie untersucht. Infolgedessen wurden insgesamt 69 Mandel Genotypen ausgewählt. Diese waren; 7 Arten von İvriz Fläche und 7 Genotypen von Ayrancı dam Bereich in Konya-Ereğli; 11 Genotypen von Open Museum Bereich in Nev¨ehir und 10 Genotypen von Göreme-Kayseri-Straße; 11 Genotypen in Niğde-Ulukışla Bereich; 2 Genotypen von Yukarı İncirli Gebiet und 6 Genotypen von Cennet Bahçesi Bereich in Ranlıurfa-Birecik; 8 Genotypen in 15 km Entfernung von Gaziantep-Nizip Straße; 2 Genotypen aus Küllü Road Bereich und 5 Genotypen aus İbrahim Rehri Bereich in Gaziantep - Nizip. Nonpareil und Cristomorto Mandel-Sorten und Hacı Alibey (48-5), Gülcan-1 (101 - 23) lokale Sorten, ausgewählte Mandel und 101-13 Mandel Genotyp wurden verwendet, um diese wilden Mandel Genotypen in molekulare Analyse zu vergleichen. Infolgedessen wurden wilde Mandel Genotypen, die natürlich in Konya-Ereğli, Nev¨ehir - Göreme und Niğde in Mittelanatolien Region angebaut gefunden, ähnlich zu einander sowohl für die molekulargenetischer und morphologischer Merkmale sein. Auf der anderen Seite waren wilde Mandeln in Gaziantep und Ranlıurfa-Birecik in Südost-Anatolien-Region in zwei Gruppen unter Berücksichtigung der Ergebnisse molekulargenetischer und morphologischer Analyse unterteilt. Die Pflanzen in diesen Gruppen waren auch voneinander unterscheiden, wie sie sich von der wilden Mandel-Genotypen in Mittelanatolien Region ausgewählt waren. In Dendogram der Ergebnisse der RAPD Analyse wurden kultivierte Mandel-Sorten (Prunus Dulcis L.) in der gleichen Gruppe mit Mittelanatolien wilde Mandeln platziert.


Keywords : Turkish yabani bademler
English wild almonds
German Wilde Mandeln
Turkish morfolojik karakterler
English morphological characteristics
German morphologische Merkmale
Turkish RAPD
English RAPD
German RAPD
Turkish moleküler analizler
English molecular analysis
German molekulare Analyse


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2007


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2007-02-01
name : Safder Bayazit
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. 01330 Adana - Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1726


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-15
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 6242453 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/voVieAKd-1592013-25.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/6186.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, Tez Koleksiyonu. 01330 Adana.
English Çukurova University Library Thesis Collection. 01330 Adana, Turkey.


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Plant Breeding and Genetics


Description :


Keywords : Turkish badem türleri
English almond species
Turkish morfolojik özellikler
English morphological characteristics