TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

The Role Of Agricultural Extension Project In Agricultural And Rural Devolopment And Its Effectiveness: Example Of Şanliurfa Province

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/DfIyMnCZ-1892013-22.pdf


Title : Turkish Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Kırsal ve Tarımsal Kalkınmadaki Rolü Ve Uygulama Etkinliği : Şanlıurfa İli Örneği
English The Role Of Agricultural Extension Project In Agricultural And Rural Devolopment And Its Effectiveness: Example Of Şanliurfa Province
German Die Rolle der landwirtschaftlichen Erweiterungsprojekt In der Landwirtschaft und des ländlichen Devolopment und ihre Wirksamkeit: Beispiel der Şanliurfa Provinz


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu çalışmanın amacı, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, "Tarımsal Yayımı Geliştirme (Tar-Gel) Projesi" kapsamında projeye alınan köylerde "Tarım Danışmanı" unvanı ile Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerin istihdam edilmesi adı altında yürütülen proje ile beraber, ülkemizde büyük bir öneme sahip olan kırsal kalkınmada tarım danışmanlarının rolü ve kırsal kalkınmaya olan etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Şanlıurfa ili merkez ve 10 ilçesine bağlı tarım danışmanlarının görev yaptığı 80 köy, araştırmanın ana kitlesini oluşturmuştur. Bu ana kitleden merkez ve her ilçeden bir köy olmak üzere tesadüfi örnekleme yöntemine göre 11 köy belirlenmiştir. 80 tarım danışmanı ve 11 köy muhtarı ile beraber seçilen üreticilerle yüz yüze anket uygulanmıştır. Örnek seçilen köylerde tarımsal faaliyette bulunan 791 işletmeden, işletme arazi genişliği esas alınarak görüşülecek işletme sayısı basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre 39 adet olarak belirlenmiştir. İşletme, danışman ve muhtarlardan anket yoluyla toplanan bilgiler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tarım danışmanlarının üretim sorunlarının giderilmesinde yardımcı oldukları ancak projenin altyapısı oluşturulmadan hayata geçirildiği ve fiziki koşullarının yeterli olmadığı görülmüştür.
English The purpose of this study is to search the role of agricultural advisors and their effectiveness in rural development. In Turkey the Ministry of Agriculture and Rural Affairs run the project which is titled "Promote Agricultural Extension" Project (Tar-Gel) In this project Agricultural Engineers and Veterinarians are employed as Agricultural Advisor in selected villages. The study area was 80 villages in Şanlıurfa which are selected from center and 10 other districts. 11 villages have been selected randomly from each district. Face to face interview was applied to 80 Agricultural Advisors, 11 Village Headman and also selected farmers. From the selected villages out of 791 farms 39 was selected randomly. Data were collected from farmers, advisors and village headman are utilized. As a result, it has been found out that agricultural advisors seem to be helpful to solve production problems. However, they thought that project has been applied without careful thoughts and also physical conditions were not adequate.
German Der Zweck dieser Studie ist es, die Rolle der landwirtschaftliche Berater und ihre Wirksamkeit in der ländlichen Entwicklung zu suchen. In der Türkei führen das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung das Projekt, das mit dem Titel "Förderung der landwirtschaftlichen" Erweiterungsprojekt (Tar-Gel) In diesem Projekt war landwirtschaftliche Ingenieure und Tierärzte in ausgewählten Dörfern als landwirtschaftlicher Berater tätig sind. Das Untersuchungsgebiet war 80 Dörfer in Şanlıurfa, die vom Zentrum und 10 andere Bezirke ausgewählt werden. 11 Dörfer wurden nach dem Zufallsprinzip aus jedem Bezirk ausgewählt. Face to face Interview auf 80 landwirtschaftliche Berater, 11 Dorf Headman angewendet wurde und auch Bauern ausgewählt. Aus den ausgewählten Dörfern aus 791 Farmen war 39 nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Daten wurden von den Bauern gesammelt, Berater und Dorf Headman genutzt werden. Infolgedessen wurde festgestellt heraus, dass landwirtschaftliche Berater hilfreich scheinen, Produktionsprobleme zu lösen. Allerdings dachte sie, dass das Projekt ohne sorgfältige Gedanken angewendet wurde und auch die physikalische Bedingungen nicht ausreichend waren.


Keywords : Turkish tarım danışmanı
English agricultural advisor
German Landwirtschaftliche Berater
Turkish tarımsal yayım
English agricultural extension
German landwirtschaftliche Beratung
Turkish kırsal kalkınma
English rural development
German Entwicklung des ländlichen Raums


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2009


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2009-01-01
name : Mehmet Salih Dündar
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 01330 Adana - Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1796


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-18
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : English English
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 459005 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/DfIyMnCZ-1892013-22.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/7467.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, Tez Koleksiyonu. 01330 Adana.
English Çukurova University Library Thesis Collection. 01330 Adana, Turkey.


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Extension and Advisory Work (Non U.S.)


Description :


Keywords : Turkish tarımsal yayım
English agricultural extension
Turkish tarımsal danışmanlık
English agricultural consultancy